Brf skadeståndsskyldig för felaktig uppgift om pantsättning

Högsta domstolen fastställer tidigare dom i Hovrätten (se BR Info nr 2/2018) avseende en bostadsrättsförenings skadeståndsansvar avseende fel i lägenhetsförteckning. En mäklare erhöll ett utdrag ur bostadsrättsföreningens lägenhetsförteckning i samband med försäljning av en bostadsrättslägenhet. I utdraget upptogs fyra pantsättningar. På en handling med anmälan om utträde/medlemskap redovisades samma pantsättningar. Lånen som dessa pantsättningar avsåg löstes i samband med köparens tillträde till lägenheten. Det visade sig senare att bostadsrättsföreningen hade underrättats om ytterligare två pantsättningar som inte fanns upptagna i lägenhetsförteckningen. Dessa panthavare begärde att ta i anspråk sin pant i bostadsrätten för obetalda lån som upptagits av den tidigare bostadsrättshavaren. Lägenhetsförteckningen och utdrag ur denna hade handlagts av det förvaltningsbolag som bostadsrättsföreningen anlitade. Köparen begärde att domstol skulle fastställa att bostadsrättsföreningen var skadeståndsskyldig på grund av den felaktiga informationen om pantsättningar.

Högsta domstolen slår fast att köparen haft fog att förlita sig på lägenhetsförteckningen och att föreningen är skadeståndsskyldig för den skada som felet har orsakat. Felet antas bero på vårdslöshet från föreningens sida om den inte gör sannolikt att så inte är fallet. Ett råd är skiljaktigt.

Avsnittsansvarig: Erik Davidsson erik.davidsson@borevision.se

Fler Nyheter

En blir Två!

Från 1 september 2024 delas verksamheten upp i två delar där vårt Stockholmskontor blir ett eget bolag under namnet Borevision...

God Jul & Gott Nytt...

Vi på BoRevision vill önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Julgåva till Rädda...

Vi fortsätter att stödja Rädda Barnen.