Vanliga frågor

På den här sidan samlar vi frågor och svar så att du lättare och snabbare kan få reda på det du undrar över. Hittar du inte det du söker, eller inte riktigt får svar de på frågor du undrar över, kontakta oss så hjälper vi dig.

Vanliga frågor

Vilka handlingar behöver ni för att genomföra er revision?

Från den ekonomiska förvaltaren behöver vi tillgång till följande dokument eller filer; verifikationer, fakturor, anläggningsregister, balans- och resultatspecifikation, huvudbok, engagemangsbesked, taxeringsbesked, kopia på årsredovisningen, samt övriga relevanta dokument som legat till grund för bokföringen.

Från föreningens styrelse behöver vi information om när föreningen planerar att hålla årsstämma. Vi behöver även samtliga styrelsemötesprotokoll, även efter räkenskapsårets slut till och med det senaste styrelsemötet samt stämmoprotokoll. Vi behöver inga originalhandlingar utan enbart kopior på underskrivna och justerade original, gärna i elektronisk form.

Slutligen behöver vi årsredovisningen i original när den är daterad och undertecknad av alla styrelseledamöter. Även sidorna bör signeras.

Vart ska vi skicka handlingarna?

Handlingar skickas till vårt kontor, se kontakt. Elektroniska dokument går bra att skicka direkt via e-post till er revisor.

När bör årsredovisningen och revisionsberättelsen finnas tillgänglig för medlemmar inför årsstämman?

Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska normalt finnas tillgänglig för de medlemmar som efterfrågar den senast en vecka innan stämman. Vanligt är dock att man skickar ut dessa handlingar tillsammans med kallelsen som ska gå ut till medlemmarna innan årsstämman.

Vilka ska skriva under årsredovisningen?

Alla, på årsstämman, valda och registrerade styrelseledamöter skall skriva under årsredovisningen. I de fall då någon styrelseledamot avgått eller fått förhinder skall suppleant gå in som tjänstgörande suppleant och underteckna årsredovisningen. Notera att det i årsredovisningen ska framgå att personen endast är tjänstgörande suppleant och inte vald ledamot. Ledamot som avgått bör skyndsamt avregistreras sig från styrelsen hos Bolagsverket.

Hur långt innan årsstämman behöver ni handlingarna?

Vi är tacksamma om ni så snart bokslutet är klart skickar oss de underlag som vi önskar för vår revision. Komplett material inklusive undertecknad årsredovisning i original behöver vi få senast sex veckor innan den planerade stämman. 

Vad är en revision?

En revision innebär att bokföring, bokslut, årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas av en oberoende person, revisorn. Revisorns arbete fokuseras normalt på väsentligheter och avslutas med upprättande av en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om årsredovisningen, förvaltningen och förslaget till resultatdisposition. 

Hur utförs en revision?

Revisorn planerar, genomför, dokumenterar och rapporterar sitt uppdrag. Vid planeringen gör revisorn en riskbedömning utifrån uppdragets verksamhet och omfattning. Riskbedömningen ligger till grund för revisionens genomförande. Revisorn fokuserar sin revision på områden som han/hon har bedömt utgör högre risker för väsentliga fel. Revisionsarbetet utförs ofta med hjälp av analyser och stickprov och med hjälp av programstöd. Revisorn avslutar arbetet med att avge sin revisionsberättelse.

Hur byter man revisor?

En revisor väljs av medlemmarna på stämman, vid den ordinarie stämman eller vid en extra stämma. Om ni önskar byta revisor, kontakta oss så berättar vi mer. 

Vad är digital signering med Penneo?

Digitala signaturer är en typ av elektronisk signatur som använder sig av ett certifikatbaserat digitalt ID som antingen kommer från en molnbaserad förtroendeleverantör eller från signerarens lokala system.
En digital signatur, precis som en vanlig handskriven underskrift, identifierar personen som undertecknar ett dokument. Till skillnad från en traditionell underskrift på papper är en certifikatbaserad underskrift svår att förfalska eftersom den innehåller krypterad information som är unik för signeraren. Den kan lätt verifieras och informerar mottagarna om dokumentet har ändrats eller inte efter det att signeraren signerade dokumentet.
BoRevision använder sig av leverantören Penneo för digital signering av dokument.