Korta/långa lån- RevU18

Sedan SRFU 8 publicerades 2017 med förtydliganden avseende klassificering av korta/långa lån vid redovisning enligt K2, efter ändrad lydelse i årsredovisningslagen, har frågan om eventuella skillnader vid tillämpning enligt K3 hängt i luften. FAR har tidigare valt att istället för att publicera ett separat uttalande lämna förtydligande i RedR1, Årsredovisning i aktiebolag. Det har dock inte lett till ändrad praxis.

I december 2020 presenterade FAR ett uttalande om Revisorns agerande vid felaktig klassificering av skulder i bostadsrättsföreningar, RevU 18. Av uttalandet framgår att om det inte finns en ovillkorad rätt att förlänga ett lån som förfaller till betalning inom 12 månader från balansdagen ska lånet redovisas som kortfristigt. Om lånet redovisas som långfristigt (och beloppet är väsentligt) ska revisorn lämna uttalande med reservation och inte tillstyrka fastställande av balansräkningen.

Publicerad 2021-02-04

Avsnittsansvarig: Jörgen Götehed jorgen.gotehed@borevision.se

Fler Nyheter

Äntligen är vi live!

Nu har vi den stora glädjen att kunna presentera vår nya uppdaterade hemsida. Vi...

Styrelsens arbete

Lära dig att bättre förstå en bostadsrättsförenings styrelse arbete.