Moms vid enhetsmätning

I BR Info nr 1/2021 angavs att eventuellt avdrag för ingående moms för anskaffning av utrustning respektive köp av tilläggstjänster riskerar att betraktas som kostnadskomponenter vid prissättning av till exempel el och varmvatten som debiteras separat i en Brf.

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) från oktober 2021 anger att för att med tillämpning av bestämmelserna om omvärdering av beskattningsunderlaget påföra mer mervärdesskatt ska Skatteverket visa att den ersättning som erhållits understiger tjänsternas marknadsvärde. (HFD 2058–20, 2059–20)

Med utgångspunkt från domen innebär det att om det pris som en förening betalar för vissa nyttigheter är ett marknadspris, kan samma pris ligga till grund för debitering av medlemmarna. Eventuella avdrag för ingående moms för utrustning och/eller tilläggstjänster för IMD påverkar inte prissättningen. Något påslag torde därmed inte behöva göras.

Publicerat 2021-12-21

Avsnittsansvarig: Erik Davidsson erik.davidsson@borevision.se

Fler Nyheter

Glad sommar!

BoRevision förstärker organisationen ytterligare i Uppsala

BoRevision förstärker...

BoRevision förstärker organisationen ytterligare i Uppsala

BoRevision förstärker...

BoRevision förstärker organisationen ytterligare i Göteborg