Revision

Vi granskar uppgifterna i föreningens räkenskaper så att årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning, inom ramen för lagar och normgivning. Vi verkar för en ökad transparens inom bostadsrättssektorn, så att fler kan ta del av viktig ekonomisk information inför viktiga beslut. Varje förening är unik och det gäller att förstå skillnaderna.

Vår huvuduppgift är att som en oberoende och professionell part utföra revision så att berörda intressenter får tillförlitlig information. Det är av betydelse för både externa parter och föreningens medlemmar som månar om sitt gemensamma boende. Genom professionellt agerande och förtroende kan vi bygga relationer som ger ökad trygghet för våra kunder. I uppdraget ingår också att vara tillgänglig för revisionsnära rådgivning, att bistå våra kunder när problem eller möjligheter uppstår.

Vi är det enda revisionsföretaget i Sverige som har specialiserat sig på revision av ekonomiska föreningar i allmänhet och bostadsrättsföreningar i synnerhet. Vi är ett rikstäckande företag med kontor från norr till söder; Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall Örebro och Uppsala.

Revision av bostadsrättsföreningar

Vi är specialiserade på revision av bostadsrättsföreningar. En sak som särskiljer revision av just bostadsrättsföreningar är betydelsen av förvaltningsrevision. Utöver granskning av räkenskaperna utförs granskning av styrelsens förvaltning. I en bostadsrättsförening består styrelsen vanligen av medlemmar som är lekmän. Ett stort ansvar vilar på styrelsen, som ska se till att hålla föreningens hus i gott skick och fatta beslut om bl a avgifter, underhåll och investeringar. Andelar i föreningen, bostadsrätterna, omsätts på en öppen marknad, vilket ställer krav på den information som presenteras i bl a årsredovisningen.

I revisionsberättelsen ska vi uttala oss om att tillstyrka/avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. För att avstyrka ska det föreligga en ekonomisk skada som en eller flera av styrelsens ledamöter kan hållas ansvarig för. Men även om det inte föreligger någon ekonomisk skada så innebär förvaltningsrevisionen att vi kan ge styrelsen vägledning i frågor om ordning och reda och att ge stöd i deras ansvarsfulla uppdrag.

Andra föreningar

Bostadsrättsföreningar är en speciell typ av ekonomiska föreningar, med särskild lagstiftning. En närliggande företagsform är bostadsföreningar, en äldre form av boende som inte lyder under Bostadsrättslagen och där föreningens stadgar istället får större betydelse. I anslutning till många bostadsrättsföreningar är det även vanligt med samfällighetsföreningar, en annan speciell typ av ekonomisk förening. Det är vanligt att bostadsrättsföreningar (och andra fastighetsägare) förvaltar gemensamma nyttigheter i samfälligheter, t ex garage, sopanläggningar m m. Det faller sig naturligt att vi även reviderar bostadsföreningar och samfällighetsföreningar.

Men det bedrivs mycket varierande verksamhet i olika ekonomiska föreningar. Endast fantasin sätter gränser för vilka former mänsklig samverkan kan ta. Beroende på verksamhetens karaktär och omfattning utför vi revision även i andra föreningar.

Utredningar

Vi har lång och bred erfarenhet av utredningar av olika karaktär, både avseende bostadsrättsföreningar och andra företagsformer. Utredningar kan avse ekonomisk analys med olika syften, liksom värderingsfrågor eller redovisningsfrågor. Vi bistår vid fusioner och utför även uppdrag vid så kallad särskild granskning.

Tilläggstjänster

Vid sidan av vad lagstadgad revision erbjuder vi även en rad tilläggstjänster, såsom:

Fullständig granskningsrapport till medrevisorer och styrelse – detta innebär att iakttagelser för varje balanspost synas och rapporteras.

Årlig träff med revisor – där genomgång och diskussion om väsentliga frågeställningar som uppstått vid granskning kan diskuteras.

Vi erbjuder även personliga möten med ordförande och/eller styrelsen för att på så vis få en mer personlig kontakt för framtida arbeten tillsammans.

Våra tjänster

Revision

Vi specialiserar oss på revision och utredningar för bostadsrättsföreningar.
Detta gör oss unika bland svenska revisorer.

Utbildning

Hur ska en årsredovisning läsas? Vad innefattar styrelsens ansvarsfrågor? Vi anordnar målgruppsanpassade kurstillfällen.

Konsulttjänster

Redovisning, associationsrätt eller utredningar – BoRevision utför konsulttjänster för bostadsrättsföreningar.